بررسی کنترل صدا و ارتعاش در برجهای مسکونی پروژه مهرکوهسنگی

به بهانه تجهیز موتورخانه مرکزی پروژه مهر کوهسنگی به مهمترین بخش از سیستمهای سرمایشی و گرمایشی