رویدادها

  • 100240
  • 895 مرتبه
  • یک شنبه 11 دی 1401

اعطاء احکام هیات مدیره شرکت فراسوی شرق

اعطاء احکام هیات مدیره شرکت فراسوی شرق

اعطاء احکام هیات مدیره شرکت فراسوی شرق

اعطاء احکام هیات مدیره شرکت فراسوی شرق با حضور مدیرعامل محترم شرکت تجلی مهرایرانیان

 

در تاریخ 1401/10/05ساعت 10 صبح جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر حیدری منش مدیرعامل محترم شرکت تجلی مهرایرانیان احکام هیات مدیره شرکت فراسوی شرق به اعضا هیات مدیره جدید اعطاء گردید.

معرفی اعضا هیات مدیره به شرح ذیل:

1- جناب آقای مهندس عباسعلی منزل آبادی با سمت رئیس هیات مدیره

2-جناب آقای دکتر منوچهر مرادی فرزانه با سمت نائب رئیس هیات مدیره

3- جناب آقای مهندس جلال جمالی کاظمینی با سمت عضو هیات مدیره

4-جناب آقای دکتر افکاری مهربانی با سمت عضو هیات مدیره

5- جناب آقای مهندس رضا بشیر با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره

اخبار مرتبط