• 100238
  • 659 مرتبه
جلسه تودیع و معارفه سرپرست شرکت فراسوی شرق

جلسه تودیع و معارفه سرپرست شرکت فراسوی شرق

05/23/1401

در تاریخ 1401/07/26با حضور مدیرعامل محترم شرکت تجلی مهرایرانیان وابسته به گروه مالی سپه و مدیرحقوقی شرکت تجلی و مدیران شرکت فراسوی شرق از زحمات مدیرعامل شرکت فراسوی شرق جناب آقای مهندس منزل آبادی تقدیر و تشکر گردیده و جناب آقای مهندس رضا بشیر به عنوان سرپرست شرکت فراسوی شرق گردیده اند.

اخبار مرتبط
123movies