ارتباط با مدیران

 

   آقای مهندس رضا بشیر

     مديـــر عامل

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  ,  تلفن تماس : 38428669-051  ،    شماره داخلی دفتر مدیریت (100)

  آقای جهانگیری

    مديـــر حـــراست

    پست الکترونيک : herasat.farasooyesharghM@gmail.com  ,  تلفن تماس : 38428669-051  ،   شماره داخلی  (116)

   آقای پوریا براتیان

  مدیریت حقوقی، امـــلاک و فروش

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،  شماره داخلی  (205)

 

   آقای علی بهرامفر

    رئیس امـــلاک و فروش

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،  شماره داخلی  (201)

 آقای مجید فیضی

     مدیریت اداری و مالی

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،   شماره داخلی  (129)

 

 آقای سید مهدی میرآفتاب

     رئیس مــــالی

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،   شماره داخلی  (128)

 آقای مرتضی فراستی

رئیس اداری

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  ,  تلفن تماس : 38428669-051  ،  شماره داخلی  (136)

    آقای طیفوری

    مدیر پشتیبانی

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،  شماره داخلی  (120)

 

 آقای مصطفی نادرنیا

رئیس انفورماتیک

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،  شماره داخلی  (135)