ارتباط با مدیران

 

   آقای مهندس رضا بشیر

     مديـــر عامل

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  ,  تلفن تماس : 38428669-051  ،    شماره داخلی دفتر مدیریت (100)

  آقای محمود خسروی

    مديـــر حـــراست

    پست الکترونيک : herasat.farasooyesharghM@gmail.com  ,  تلفن تماس : 38428669-051  ،   شماره داخلی  (116)

آقای سیــد امیــر ابوتـــرابی

    مدیر فنی و مهندسی

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،    شماره داخلی  (124)

 آقای احمد بهرامی

مدیر اقتصادی 

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،    شماره داخلی  (115)

   آقای علی بهرامفر

    مدیر فروش و امـــلاک

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،  شماره داخلی  (201)

 آقای محمد طاهری منش

مدیر حقوقی

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،   شماره داخلی  (205)

 آقای سید مهدی میرآفتاب

     مدیر مــــالی

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،   شماره داخلی  (128)

    آقای سید محمد رحمان پناه

    مديـــر پشتیبانی

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،  شماره داخلی  (120)

 

 آقای مرتضی فراستی

مدیر اداری

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  ,  تلفن تماس : 38428669-051  ،  شماره داخلی  (136)

 آقای منصور اسماعیل زاده

مدیر فناوری اطلاعات

پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com  , تلفن تماس : 38428669-051  ،  شماره داخلی  (135)

123movies