مدیرعامل شرکت فراسوی شرق

 

مدیرعامل شرکت:  جناب آقای مهندس رضا بشیر