مدیرعامل شرکت:  جناب آقای مهندس رضا بشیر


مدیران عامل گذشته شرکت فراسوی شرق

123movies