تفکیک و آماده سازی اراضی بسیجیان

آماده سازی اراضی بسیجیان از پروژه های شرکت فراسوی شرق است که در شهرمشهد در خراسان رضوی از سال 1375 آغاز شده و در سال 1377 اتمام یافته است.