ساختمان فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از پروژه های شرکت فراسوی شرق است که در شهرستان بجنورد در خراسان شمالی با متراژ 7200 مترمربع از سال 1384 آغاز شده و در سال 1386 اتمام یافته است.

.