سازمان فرماندهی انتظامی خراسان شمالی

ساختمان فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از پروژه های شرکت فراسوی شرق است که در شهرستان بجنورد در خراسان شمالی با متراژ 7200 مترمربع از سال 1384 آغاز شده و در سال 1386 اتمام یافته است.