سد شورک شیروان

سد شورک شیروان از پروژه های شرکت فراسوی شرق است که در شهرستان شیروان در خراسان رضوی از سال 1375 آغاز شده و در سال 1377 اتمام یافته است.