نگاهی به پروژه های اتمام یافته

شرکت فراسوی شرق از بدو تاسیس تاکنون براساس راهبرد خود در دوره های زمانی مختلف و براساس شرایط خاص، اجرای پروژه های عمرانی متعددی را بر عهده گرفته است که به اختصار به آن اشاره میشود.