پارک بسیجیان مشهد

پارک بسیجیان مشهد از پروژه های شرکت فراسوی شرق است که در شهرمشهد در خراسان رضوی به متراژ 350000 مترمربع از سال 1376 آغاز شده و در سال 1380 اتمام یافته است.