پروژه باغ آبسرد از جمله پروژه های شرکت فراسوی شرق است که در مرحله انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات امکان سنجی می باشد.


مساحت این باغ 95 هکتار است که 75 هکتار آن زیر کشت است.