شرکت فراسوی بعنوان شرکت های تابعه هلدینگ تجلی مهر ایرانیان با شرکت های کوشا پایدار، کوثر آذربایجان، افتخار خوزستان، سازندگی انصار در ارتباط بوده و همچنین با شرکتهای تابعه بانک سپه و شرکت های واقع در شهر مقدس مشهد همکاری می نماید.